plis/replis on Beaux Arts Magazine cover

plis/replis for a special edition of Beaux Arts Magazine on the Pommery Exhibition

plis-replis-beauxArts